Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Mateřská škola Pastelka, Krátká 520, 417 12 Proboštov (dále jen „Správce“) zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Na zachování řádného zpracování osobních údajů ze strany správce dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterým byl jmenován:

Mgr. Ing. Miroslav Pleva, advokát se sídlem Krupská 264/12, 415 01 Teplice, tel. 776 49 85 05

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Právní titul pro zpracování osobních údajů dle čl. 6/1 GDPR:

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu

e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci

f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany 

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní  údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci na základě svého souhlasu či v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů správce požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Správce vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.